Lukáš Makky

doc. Mgr. Lukáš Makky, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove. Medzi hlavné oblasti a témy jeho vedeckého výskumu patria napríklad štrukturalistická, postštrukturalistická a semiotická teória v estetike, problematika "konca umenia", možnosti definovateľnosti pravekého umenia a jeho estetická interpretácia, slovenská estetika (so zreteľom na interpretačné prístupy), či estetická teória Jana Mukařovského. Je členom Spoločnosti pre estetiku na Slovensku a od roku 2018 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Úvod do interpretácie obrazu (2020), Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach (2019).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!