Lukáš Makky

estetik, vysokoškolský pedagóg

Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove. Medzi hlavné oblasti a témy jeho vedeckého výskumu patria napríklad štrukturalistická, postštrukturalistická a semiotická teória v estetike, problematika "konca umenia", možnosti definovateľnosti pravekého umenia a jeho estetická interpretácia, slovenská estetika (so zreteľom na interpretačné prístupy), či estetická teória Jana Mukařovského. Je členom Spoločnosti pre estetiku na Slovensku, spoluorganizátorom výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie "Súradnice estetiky, umenia a kultúry" a od roku 2018 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach (2019), Úvod do interpretácie obrazu (2020).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!