Lukáš Makky

Mgr. Lukáš Makky, PhD. je estetik a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove.

Medzi hlavné oblasti a témy jeho vedeckého výskumu patria napríklad štrukturalistická, postštrukturalistická a semiotická teória v estetike, problematika „konca umenia“, možnosti definovateľnosti pravekého umenia a jeho estetická interpretácia, slovenská estetika (so zreteľom na interpretačné prístupy), či estetická teória Jana Mukařovského

Je členom Spoločnosti pre estetiku na Slovensku, spoluorganizátorom výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie „Súradnice estetiky, umenia a kultúry“ a od roku 2018 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. 

Z publikácií: Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach (2019), Úvod do interpretácie obrazu (2020).

Leave a Reply