Lukáš Švihura

Mgr. Lukáš Švihura, PhD. je filozof a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci ako odborný asistent na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove.

Medzi jeho výskumné záujmy patria filozofia hodnôt a morálky, filozofická antropológia, podoby umenia života v súčasnej kultúre a filozofii, vybraní predstavitelia súčasného pragmatizmu. V ostatnom období sa zaoberá tiež kritickým zhodnotením Kantovej etiky.

Je členom Výkonného výboru Slovenského filozofického združenia pri SAV (od 2020), Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Českej pedagogickej spoločnosti a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku. Od roku 2020 sa aktívne podieľa na organizácii filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.

Z publikácií: Musíš sa stať umeleckým dielom (2019), Umenie života a liberálna kultúra (2019).

Leave a Reply