13:15

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

Premýšľať bytie a človeka z hľadiska daru je Derridovým dlhodobým filozofickým projektom. Prednáška bude stavať na textoch Dar času (Donner le temps) a Dar smrti (Donner la mort) a sústredí sa predovšetkým na existenciálny rozmer daru na podklade filosoficko-antropologických otázok po subjektivite, intersubjektivite a dávaní (sveta) ako takého.

O prednášajúcej

Mgr. Tatiana Chavalková Badurová je študentkou doktorandského štúdia v odbore Obecná antropologie na FHS UK v Prahe. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá súvislosťami daru a bytostnej transformácie, pričom čerpá z diel S. Kierkegaarda, J. Patočku, J. Derridu a z filozofie existencializmu. Venuje sa tiež popularizácii filozofie a humanitného myslenia a je zakladajúcou členkou Společnosti pro filosofickou antropologii.

Z publikácií: The spiritual essence of man and the world in the philosophy of Vladimír Hoppe (2021), Fantázia ako kľúčový moment existenciálnej transformácie (2019), Pátos dištancu ako cnosť, ktorá obdarováva. Deleuzovská interpretácia (2018).