16:15

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

Realita a jej zakúšanie u Freuda nie je nikdy jednoznačná a už od Freudových pre-psychoanalytických prác je možné sledovať súhru dvoch heterogénnych systémov, ktoré sa podieľajú na vnímaní a interpretovaní reality. Neskôr tieto systémy Freud označí ako primárny a sekundárny proces, ktoré sa riadia dvomi odlišnými princípmi- slasti a reality. Obe sú pilierom toho, čo sa v psychoanalýze nazýva psychickou realitou a obe sú viazané na koncept infantilnej sexuality, ktorý je pre chápanie sveta vo Freudovom pojatí zásadný. Práve preto bude predmetom prednášky vzťah systémov vnímania, infantilnej sexuality a psychickej reality.

O prednášajúcom

Mgr. Tomáš Puškárik je psychológ (vo výcviku v Českej psychoanalytickej spoločnosti) a doktorand na FHS UK v Prahe. Jeho hlavným výskumným záujmom je vzťah psychoanalýzy a postmodernej filozofie (myslenie M. Foucaulta, J. Derridu a ich vzťah k psychoanalýze). Pracoval ako väzenský psychológ, v súčasnosti pracuje v Dennom sanatóriu Horní Palata. Je jedným z editorov online magazínu Psychoanalýza dnes.

Z publikácií: Bez druhej stránky násilia (2021), Na hraniciach samovraždy. Psychoanalytický pohľad na samovraždu (2019), Psychoanalýza vojny (2019).