20:00

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

V dvadsiatom storočí sa kategória hanby, hoc nie výhradne, stáva predmetom úvah psychoanalýzy, fenomenológie a existencializmu. Tieto prístupy vychádzajú v svojich analýzach hanby z pozície sebanahliadajúceho indivídua, ktoré v introspekcii zápasí či už s druhými, alebo so svojimi vlastnými idealizovanými predstavami o sebe. V súčasnom morálno-filozofickom diskurze traktujúcom kategóriu hanby môžeme sledovať nasledujúcu líniu uvažovania: návrat k antickým východiskám traktovania kategórie hanby (dominantne Aristotelova Etika Nikomachova) vyzdvihujúcim morálne transformatívny potenciál hanby, oživený prístupom kombinujúcim pozície fenomenológie, analytickej filozofie a poznatkov kognitívnych vied. Takto rozvíjaná kategória hanby sa následne stáva zaujímavá práve z hľadiska jej morálne transformačného potenciálu nielen v prípade jednotlivca ako morálneho aktéra, ale i v prípade kolektívu pre napríklad rôzne subdisciplíny aplikovanej etiky (najmä pre sociálnu etiku, biznis etiku a organizačnú etiku). O tom, čo hanba je a prečo je pre naše spoločenstvá dôležitá, sa porozprávame na tejto prednáške.

O prednášajúcej

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. je slovenská filozofka, pôsobí ako odborná asistentka na Katedre filozofie FF UMB v Banskej Bystrici. Svoj vedecký záujem orientuje na (ateistický) existencializmus a filozofiu existencie a fenomenológiu s dôrazom na otázky autenticity existencie, jej smrteľnosti, konečnosti a možnosti "spolubytia" s inými. Okrem toho sa zaujíma o feministické prístupy ku skúmaniu identity, etické aspekty vedeckého výskumu, naturalizovanú etiku a neuroetiku.

Z publikácií: Fenomenologické východiská výskumu nudy ako naladenosti (2021), Možnosť voľby dobrovoľnej smrti v dejinne filozofickom exkurze s dôrazom na jej ontologický rozmer v existenciálnej filozofii (2018), Odysseovo putovanie ako stvrdenie jeho pôvodnej voľby - Odysseus a Kalipsó optikou Sartrovho myslenia (2014).