15:00

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

Kladieme si otázku, do akej miery je korporealizmus základným filozofickým presvedčením u Tertulliana a do akého stupňa ide o partikulárny prvok jeho teologickej doktríny. Predstavujeme menovanú ontologickú pozíciu ako zriedkavé špecifikum v diapazóne ranokresťanského myslenia najmä v Tertullianových dielach De anima a De carne Cristi. Zjavne rozlišujeme medzi korporealizmom a materializmom. Usilujeme sa určiť mieru vplyvu stoickej filozofie, obzvlášť ontológie na Tertulliana, ako aj vplyv Aristotela vo vybraných problémoch. V uvedenom kontexte skúmame i jeho traducionizmus. V ontologickom kontexte predstavujeme aj status duše a Boha v Tertullianovom myslení. V súvislosti s metafyzickým problémom stvorenia sa dotýkame aj otázky creatio ex nihilo ako problému, ku ktorému musel Tertullianus zaujať stanovisko. Skúmame úlohu korporealizmu v Tertullianovej polemike proti Markionovi, Apellovi a valentinovskej gnóze. Usilujeme sa mapovať, ktoré prvky v učeniach uvedených predstaviteľov a gnózy, predovšetkým (ale nie výlučne) valentinovskej, mohli Tertulliana vyprovokovať k polemike. Zastávame názor, že Tertullianov korporealizmus bol poplatný jeho teologickým stanoviskám a polemike s oponentmi. Bol využitím filozofickej inšpirácie, najmä stoickej, avšak nachádzal sa predovšetkým v službách Tertullianovho teologického myslenia a strategických potrieb argumentácie. Tertullian nebol veľký ontológ, len brilantný znalec ontológie, ktorú obratne využíval v teologickej argumentácii.

O prednášajúcom

doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA je slovenský filozof a pedagóg. Dizertačnú prácu z filozofickej evaluácie fyziky obhájil na FF UK v Bratislave pod vedením profesora Júliusa Krempaského. Zaoberá sa filozofiou prírodných vied, vybranými otázkami filozofie Martina Heideggera a didaktikou filozofie. Pôsobil na viacerých vysokých a stredných školách, v súčasnosti je prorektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Z publikácií: The Covid-19 Pandemic in the Light of Populism (2023), Heidegger’s View and Approach to Science and Its Similarities and Differences Before and After the “turn” (2021), Selected Problems of Philosophical Reflection of Freedom in Physics (2015).