12:00

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

Ochrana toho, čo chápeme ako posvätné, je súčasťou našich osobných aj verejných životov. Denne sme svedkami a/ alebo účastníkmi zápasov o to, aby sme udržiavali, opatrovali a zachovávali to, o čom sme presvedčení, že je pre nás najdôležitejšie, bez čoho by sme neboli sami sebou, bez čoho by sme stratili svoju identitu alebo zmysel života. To chápeme ako nedotknuteľné, často to označujeme ako posvätné – hovoríme, že sa toho za žiadnu cenu nevzdáme, sme ochotní chrániť a brániť to vlastným telom, s nasadením všetkých síl, dokonca aj za cenu straty iných pre nás významných hodnôt, alebo aj života. Vyznačujeme červené čiary, za ktoré už nemienime ustúpiť, staviame ploty, múry a hranice, aby sme ochránili to, čo považujeme za najcennejšie. Toto najcennejšie možno označiť aj pojmom posvätné. Adriana Jesenková používa kategóriu posvätného vo filozoficko-antropologickom a axiologickom význame, aby skúmala starostlivosť a ochranu posvätného, majúcu často povahu zápasu alebo boja, ako formu praxe starostlivosti. To jej umožňuje pozrieť sa na starostlivosť o posvätné (hodnoty) z perspektívy etiky starostlivosti a skúmať povahu a kvalitu konkrétnych praxí starostlivosti (o posvätné), ako aj možnosti a nevyhnutné podmienky ich demokratizácie. Sústreďuje sa na sieť hodnôt, ktorú sú často konotované ako posvätné, a spájajú sa s pojmom domova a rodiny. Opiera sa pritom o filozofické myslenie viacerých predstaviteliek feministickej filozofie – Nel Noddingsovú, Joan Trontovú a Iris Marion Youngovú, aby čerpala konceptuálne nástroje pre prerámcovanie vzťahu medzi pojmami demokracie a posvätného.

O prednášajúcej

doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je slovenská feministická filozofka pôsobiaca na Katedre filozofie FF UPJŠ v Košiciach a ako predsedníčka Slovenského filozofického združenia pri SAV (2021-2023). Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, etiku starostlivosti a otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti. Ako výskumníčka sa (aj v spolupráci s neziskovým sektorom) sústreďuje tiež na otázky rodovej rovnosti a rodovo citlivej výchovy a vzdelávania.

Z publikácií: Občianstvo v kontexte etiky starostlivosti (2022), Care, the Sacred, and Sex Education in Slovakia (2022), Deficit of Democratic Care in the Educational System in Slovakia (2020), Etika starostlivosti (2016).