11:45

Christiania – terasa

O prednáške

V prednáške sa budeme venovať reflexii problematiky hanby v myslení stoického filozofa Lucia Annaea Senecu. Hanba zohrávala v antickom období významnú rolu, keďže signalizovala členom spoločnosti prekročenie stanovených sociálnych noriem, ktorých sa mohol jedinec dopustiť vo vzťahu k svetu alebo k iným subjektom. Najskôr si v prednáške priblížime problematiku hanby v kontexte jej terminologického a obsahového určenia. Aby sme následne prešli k analýze tohto fenoménu v rozličných dobových kontextoch (spoločenskom, náboženskom, terapeutickom, didaktickom). Pokúsime sa tak v celistvosti zrekonštruovať Senecov pohľad na problematiku hanby v rímskej spoločnosti a stoickej filozofii na začiatku 1. storočia n. l.

O prednášajúcom

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. je slovenský filozof a prekladateľ, vedúci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie na FF UCM v Trnave. Vyštudoval filozofiu a klasické jazyky a vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa zaoberá skúmaním rímskej filozofickej tradície a reflexiou antického myslenia v dejinnom kontexte, ako aj gréckou filozofickou terminológiou a epistemológiou v jej historickom i systematickom rozmere.

Z publikácií: Senecov spis O pokoji mysle a pandémia ochorenia COVID-19 (2021), Cicero a zdroje stoickej argumentácie v spise Paradoxa Stoicorum (2019), Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona (2016), (Bez)mocný osud: Ciceronova interpretácia problematiky osudu v spise De fato (2013).