Súhlas s nahrávaním

GDPR – UNESCO Philosophy Day/Night

Informačná povinnosť pri získaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je UNESCO Philosophy Day/Night (www.philosophyday.sk).

UNESCO Philosophy Day/Night je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín, bez ohľadu na ich svetonázorovú a politickú orientáciu, považovaná za prevádzkovateľa Vašich osobných údajov počas konferencii, kongresov, v rámci členstva a v iných prípadoch. V prípade použitia platformy Zoom, je táto spoločnosť sprostredkovateľom pri spracovaní osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie povinnosti a úloh súvisiacich s filozofickým festivalom UNESCO Philosophy Day/Night. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c.

V rámci našej činnosti nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu s použitím profilovania, ani bez neho. Nezamýšľame preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov práva stanovené nariadením GDPR. Uplatniť si ich môžete u zodpovednej osoby UNESCO Philosophy Day/Night elektronicky: team@philosophyday.sk

Ako dotknutá osoba máte najmä:

a) právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné,

b) právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje,

c) právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR,

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR,

e) právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Svojím podpisom potvrdzujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a s nahrávaním a streamovaním počas Vašej účasti v diskusii.

Leave a Comment