Autor Team

UNESCO Philosophy Day/Night 2021

Aj v roku 2021 nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu osláv filozofického myslenia v Aténach nad Torysou.  Keďže tento ročník chce reagovať na aktuálneho „ducha doby“, centrálnou témou všetkých formátov podujatia bude KRÍZA. Filozofický festival by však nemal byť len miestom konštatovania útrap a krízových momentov. Bude sa preto zaujímať najmä o to, čím kríza je a čím môže byť: … je kríza v zásade negatívnym javom v živote? Chceme sa jej nevyhnutne vyhnúť? … … môže v nás kríza čosi utvárať alebo kultivovať? … … (ako) môže byť filozofia zdrojom krízy? Aké tvorivé výzvy a dôsledky prináša filozofická kríza? … … môže Read More

Michaela Petrufová Joppová

filozofka (špecializácia etika) Pôsobí ako nezávislá výskumníčka. Medzi jej výskumné záujmy patria metafyzika, filozofia mysle a afektívna filozofia, epistemológia, filozofia a etika slobody. Špecializuje sa predovšetkým na filozofiu B. Spinozu a jej súčasné filozofické a vedecké interpretácie. Je členkou Slovenského filozofického združenia pri SAV a spoluzakladateľkou filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: „An activity whereby the mind regards itself“: Spinoza on consciousness (2018), The three final doctrines of Spinoza: intuition, amor Dei, the eternity of the mind (2020).

Peter Gurský

etik, študent doktorandského štúdia Pôsobí ako interný doktorand na Inštitúte etiky a bioetiky FF PU v Prešove. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou ľudského statusu a hodnoty a medzi jeho výskumné záujmy patria tiež metaetika, etický egoizmus, filozofia afektivity F. Nietzscheho a filozoficko-politické kontexty slobody a spravodlivosti. Je členom Katedry bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove a od roku 2019 sa aktívne podieľa na organizácii filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Problém spravodlivosti v etickej reflexii (a etika sociálnych dôsledkov) (2020), Konanie v záujme seba – Max Stirner o egoizme (2021).

Ondrej Marchevský

filozof, vysokoškolský pedagóg Pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte politológie FF PU v Prešove. Predmet jeho výskumného zamerania tvoria najmä dejiny ruskej filozofie druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Ťažiskovo venuje pozornosť fenoménu ruského národníctva a jeho filozofickým manifestáciám. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV a od roku 2017 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: Osoba, človek a (ako) indivíduum vo filozofickom učení P. L. Lavrova (Kritické poznámky k byzantskej a slovanskej duchovnosti) (2018), Kant v Rusku (ne)milovaný (2020).

Lukáš Makky

estetik, vysokoškolský pedagóg Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove. Medzi hlavné oblasti a témy jeho vedeckého výskumu patria napríklad štrukturalistická, postštrukturalistická a semiotická teória v estetike, problematika „konca umenia“, možnosti definovateľnosti pravekého umenia a jeho estetická interpretácia, slovenská estetika (so zreteľom na interpretačné prístupy), či estetická teória Jana Mukařovského. Je členom Spoločnosti pre estetiku na Slovensku, spoluorganizátorom výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie „Súradnice estetiky, umenia a kultúry“ a od roku 2018 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach (2019), Úvod do Read More

Lukáš Švihura

filozof, vysokoškolský pedagóg Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Medzi jeho výskumné záujmy patria filozofia hodnôt a morálky, filozofická antropológia, podoby umenia života v súčasnej kultúre a filozofii, vybraní predstavitelia súčasného pragmatizmu. V ostatnom období sa zaoberá tiež kritickým zhodnotením Kantovej etiky. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV, Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Českej pedagogickej spoločnosti a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku. Z publikácií: Musíš sa stať umeleckým dielom (2019), Umenie života a liberálna kultúra (2019).

Manuál k rozhraniu Zoom

Vážení hostia, milí návštevníci, v tomto článku nájdete podrobný návod, ako sa pripojiť do video-diskusie Zoom. V prvom rade je dobré vedieť, že softvér Zoom Cloud Meetings je dostupný pre všetky operačné systémy (Windows, macOS. Android, iOS). Hardwerový základ – počítač s webkamerou (všetky notebooky ju majú) alebo tablet/smartfón, stály prístup na internet a kvôli kvalite prenosu odporúčame aj slúchadlá s mikrofónom. 1. Inštalácia Je potrebné si tento softvér stiahnuť z oficiálneho webu poskytovateľa.Na tejto stránke (vpravo hore) kliknite na položku „Download Zoom Client“. Po načítaní nového obsahu stránky kliknite na položku „Download“ (Zoom Client for Meetings).Program sa v tomto Read More

TEST

Klikni tu Skúsenosti Web dizajner 50% Predošlé Ďalšie Pricing Plan Description $50/month First Feature Second Feature Third Feature Buy Now

Zoom diskusia

Vážení hostia, milí návštevníci, program tohtoročného podujatia UNESCO Philosophy 2020 bude dostupný v reálnom čase online na našej hlavnej stránke. Ak máte záujem zapojiť sa do živej diskusie k jednotlivým príspevkom a súčastiam programu, prosíme o vyplnenie SÚHLASU S NAHRÁVANÍM. Po jeho vyplnení sa vám zobrazia prihlasovacie údaje do konferenčnej miestnosti ZOOM, v ktorej bude prebiehať diskusia. V prípade straty prihlasovacích údajov môžete súhlas s nahrávaním vyplniť aj viackrát. Pre potreby vstupu do konferenčnej miestnosti je nutné mať založený účet ZOOM. Založenie účtu je bezplatné. V prípade, že účet ZOOM nemáte, postupujte podľa návodu.

Súhlas s nahrávaním

GDPR – UNESCO Philosophy Day/Night Informačná povinnosť pri získaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je UNESCO Philosophy Day/Night (www.philosophyday.sk). UNESCO Philosophy Day/Night je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín, bez ohľadu na ich svetonázorovú a politickú orientáciu, považovaná za prevádzkovateľa Vašich osobných údajov počas konferencii, Read More