Ako vyučovať filozofiu cez COVID? (Marián Ambrozy)

 

Príspevok sa zaoberá spôsobom výučby filozofie počas pandémie COVID 19. Vychádza zo situácie, ktorá vo väčšine krajín sveta viedla k nútenému prechodu na dištančné vzdelávanie. V rámci možností diaľkového štúdia filozofie sa berú do úvahy IT možnosti študentov, ktoré môžu byť rôzne. Zaoberá sa špecifikami stredoškolského vyučovania filozofie, ako aj vysokoškolskej didaktiky filozofických disciplín v kontexte obmedzení počas pandémie. V tomto príspevku nie je vynechaná ani oblasť hodnotenia v oblasti filozofie za špecifických pandemických podmienok.

doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA

je filozof a vysokoškolský pedagóg, prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy na súkromnej Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove pôsobiaci na jej Katedre spoločenských vied. Vo svojej výskumnej činnosti sa orientuje predovšetkým na filozofiu prírodných vied, vzťah filozofie a vedy, či vybrané otázky filozofie Martina Heideggera. Medzi jeho dlhodobé odborné záujmy patrí tiež didaktika filozofie. Z publikácií: Heidegger's View and Approach to Science and Its Similarities and Differences Before and After the "Turn" (2021), The Ontological Character of Mathematical Objects: Disputes and Discussions (2020), Selected Issues of Causality in Economics (2018).

2 thoughts on “Ako vyučovať filozofiu cez COVID? (Marián Ambrozy)

Leave a Comment