Anarchist Collectives: Solidarity with Singularity and Mimetic Contagion (Iwona Janicka)

19:00 Čukoláda (Hlavná 89)          Prednáška sa koná pod záštitou Filozofického klubu NOUS. O prednáške When we hear ‘radical social transformation’, we often think of a revolution, that is, a sudden event that changes everything. Yet, the problem with revolutions is that they are rare and difficult to keep alive. Contemporary anarchist … Read moreAnarchist Collectives: Solidarity with Singularity and Mimetic Contagion (Iwona Janicka)

Škola filmu – filozofický špeciál: The World is Yours (Ján Bidovský)

21:15 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške V prednáške si predstavíme 35 filmov, v ktorých hlavní hrdinovia ohýbajú morálne a etické normy fungujúcej spoločnosti v snahe vytvoriť svet riadiaci sa vlastnými pravidlami. Oportunizmus, sebaklam, dezilúzie jedinca, to všetko vedie vo svete filmu k neodvratnej tragédii. O prednášajúcom Mgr. Ján Bidovský je spisovateľ, kníhkupec, cinefil a … Read moreŠkola filmu – filozofický špeciál: The World is Yours (Ján Bidovský)

Freudove reality (Tomáš Puškárik)

16:15 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške Realita a jej zakúšanie u Freuda nie je nikdy jednoznačná a už od Freudových pre-psychoanalytických prác je možné sledovať súhru dvoch heterogénnych systémov, ktoré sa podieľajú na vnímaní a interpretovaní reality. Neskôr tieto systémy Freud označí ako primárny a sekundárny proces, ktoré sa riadia dvomi odlišnými princípmi- slasti … Read moreFreudove reality (Tomáš Puškárik)

Korporealizmus u Tertuliána (Marián Ambrozy)

15:00 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške Kladieme si otázku, do akej miery je korporealizmus základným filozofickým presvedčením u Tertulliana a do akého stupňa ide o partikulárny prvok jeho teologickej doktríny. Predstavujeme menovanú ontologickú pozíciu ako zriedkavé špecifikum v diapazóne ranokresťanského myslenia najmä v Tertullianových dielach De anima a De carne Cristi. Zjavne rozlišujeme medzi … Read moreKorporealizmus u Tertuliána (Marián Ambrozy)

Posvätné v kontexte feministickej etiky starostlivosti (Adriana Jesenková)

12:00 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške Ochrana toho, čo chápeme ako posvätné, je súčasťou našich osobných aj verejných životov. Denne sme svedkami a/ alebo účastníkmi zápasov o to, aby sme udržiavali, opatrovali a zachovávali to, o čom sme presvedčení, že je pre nás najdôležitejšie, bez čoho by sme neboli sami sebou, bez čoho by … Read morePosvätné v kontexte feministickej etiky starostlivosti (Adriana Jesenková)

Hanbou k lepším zajtrajškom?! (Daniela Kováčová)

20:00 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške V dvadsiatom storočí sa kategória hanby, hoc nie výhradne, stáva predmetom úvah psychoanalýzy, fenomenológie a existencializmu. Tieto prístupy vychádzajú v svojich analýzach hanby z pozície sebanahliadajúceho indivídua, ktoré v introspekcii zápasí či už s druhými, alebo so svojimi vlastnými idealizovanými predstavami o sebe. V súčasnom morálno-filozofickom diskurze traktujúcom … Read moreHanbou k lepším zajtrajškom?! (Daniela Kováčová)

Mezi Kafkou a Nietzschem: svět bez spánku a bez podstaty (Jakub Chavalka)

17:30 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške Kafkův svět má specifickou fenomenalitu. Na slavné povídce Proměna ukáži, že rozhodující moment Kafkova vyprávění spočívá v hrůze z usínání, z níž posléze rezultuje „ahypnotická“ zkušenost. Jak by se jevil svět zbavený dimenze spánku? Realita by sama začala splývat s halucinací a nebylo by možné určit diferenci mezi … Read moreMezi Kafkou a Nietzschem: svět bez spánku a bez podstaty (Jakub Chavalka)

Dar (Tatiana Chavalková Badurová)

13:15 Christiania – hlavná kaviareň O prednáške Premýšľať bytie a človeka z hľadiska daru je Derridovým dlhodobým filozofickým projektom. Prednáška bude stavať na textoch Dar času (Donner le temps) a Dar smrti (Donner la mort) a sústredí sa predovšetkým na existenciálny rozmer daru na podklade filosoficko-antropologických otázok po subjektivite, intersubjektivite a dávaní (sveta) ako takého. … Read moreDar (Tatiana Chavalková Badurová)

Koncept antropocénu ako zmena “obrazu sveta” (Richard Sťahel)

10:00 Christiania – terasa O prednáške Pojem antropocén označuje novú geologicko-klimatickú epochu v dejinách Zeme. Vychádza z poznania, že dominantnou silou ovplyvňujúcou všetky zložky planetárneho systému sa stalo ľudstvo. Máloktorý z „obrazov sveta“, teda konceptuálnych rámcov chápania sveta a spoločnosti, je však dostatočný na to, aby umožnil aspoň popísať komplexnú previazanosť človeka, spoločnosti, kultúry a … Read moreKoncept antropocénu ako zmena “obrazu sveta” (Richard Sťahel)

Svět podle Platóna aneb Stopařův průvodce po kosmu (Michal Šesták)

14:45 Christiania – terasa O prednáške Platónova představa o tom, jak vznikl a jak vypadá náš svět, potažmo celý kosmos, patří jistě k tomu nejvlivnějšímu, čím antika ovlivnila naši západní tradici myšlení. S koncepty z Platónovy kosmologie se muselo vyrovnat jak křesťanství, tak novověcí myslitelé, a dodnes jsou předmětem mnoha debat. Ve své přednášce chci … Read moreSvět podle Platóna aneb Stopařův průvodce po kosmu (Michal Šesták)