Kríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

 

Kríza kultúry je jednou z najskloňovanejších tém súčasnosti, ktorá nie je spätá iba s celkovou devalváciou hodnotového spektra subjektu, spôsobeného konzumom ako východiskovým princípom prístupu človeka ku svetu, ale tiež multikulturalizmom či globalizáciou, ktoré sú v súdobom filozoficko-etickom diskurze považované za hybné sily vytrácania kultúrnej identity človeka. Napriek tomu, že krízu kultúry definuje všeobecný skepticizmus, nemožno ju interpretovať iba negatívne ako situáciu, ktorá smeruje k degradácií axiologických systémov človeka, ale tiež ako príležitosť pre ich reinterpretovanie. Cieľom textového semináru bude na jednej strane definovať a špecifikovať, v čom spočíva súčasná kríza kultúry, no na druhej strane bude poukazovať na jej kreačný potenciál, ktorý bude analyzovaný cez prizmu multikulturalizmu ako priestoru pre rozvíjanie hodnôt a identity človeka, ktoré kríza kultúry pointuje.

Texty na textový seminár (k dispozícii budú na mieste):

  • SOROKIN, P. A.: Krise našeho věku (Kapitoly: Tragický dualism, chaotický synkretism, kvantitativní kolosialism a poklesajíci tvořivost současné kultury / Krise-doba zkoušky-očista-omilostnění-vzkříšení)
  • LIPOVETSKY. G.: Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti (Kapitola: Identita a duchovno)
  • FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup (Kapitoly: Kultura / Čemu nás může naučit multikulurní filosofie sociálních věd)

 

Seminár bude viesť Mgr. Andrea Balážová z Katedry etiky FF TU v Trnave.

1 thought on “Kríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

Leave a Comment