Kognitívna veda ako snaha o vysvetlenie najkomplexnejšej entity v našom svete (Igor Farkaš)

Prednáška, dialóg a diskusia pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (MZV SR) a Katedry bioetiky UNESCO (PU v Prešove). Profesor Igor Farkaš, jeden z najvýznamnejších odborníkov v oblasti umelej inteligencie na Slovensku, poslucháčom priblížil podstatu úsilia kognitívnej vedy a otázky súvisiace s jej potenciálom vo vzťahu k vysvetleniu ľudskej mysle a modelovaniu inteligencie.

Následný “dialóg vedy a filozofie” s filozofkou Michaelou Petrufovou Joppovou otvára otázky kognitívnej filozofie a filozofie mysle, ako aj prepojenia predmetu kognitívnej vedy s filozofickými otázkami o človeku.

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. je vedúcim Katedry aplikovanej informatiky a koordinátorom Centra pre kognitívnu vedu FMFI UK v Bratislave. Vo svojom výskume prepája oblasti neurónových sietí, kognitívnej vedy, umelej inteligencie a robotiky, špecializuje sa na problematiku (mozgom inšpirovaných) umelých neurónových sietí, kognitívnu robotiku a modelovanie akvizície jazyka. Odborná činnosť tímu pod jeho vedením sa zaoberá predovšetkým modelovaním kognitívneho vývinu situovaného stelesneného agenta.

Z publikácií: Konceptuálne východiská pre model stelesnenej mysle (2008), Mental causation in a physical brain? (2010), On abstraction: psychological, neural, and computational perspectives (2016).

Leave a Comment