Kategória: 2020

Zoom diskusia

Vážení hostia, milí návštevníci, program tohtoročného podujatia UNESCO Philosophy 2020 bude dostupný v reálnom čase online na našej hlavnej stránke. Ak máte záujem zapojiť sa do živej diskusie k jednotlivým príspevkom a súčastiam programu, prosíme o vyplnenie SÚHLASU S NAHRÁVANÍM. Po jeho vyplnení sa vám zobrazia prihlasovacie údaje do konferenčnej miestnosti ZOOM, v ktorej bude prebiehať diskusia. V prípade straty prihlasovacích údajov môžete súhlas s nahrávaním vyplniť aj viackrát. Pre potreby vstupu do konferenčnej miestnosti je nutné mať založený účet ZOOM. Založenie účtu je bezplatné. V prípade, že účet ZOOM nemáte, postupujte podľa návodu.

Právo na filozofiu a právo projektovať sa ako ľudské práva (Ivana Komanická)

Odkaz na článok D. Harveyho, ktorý dr. Komanická spomína vo svojej prednáške: https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions Dr. Komanická sa vo svojom interdisciplinárnom výskume venuje kritike neoliberálnej transformácie kultúry a vzdelávania vedenej pod eufemizmami kreatívnej a vedomostnej spoločnosti, ktorú označuje za éru vynútenej kreativity. Zaoberá sa tiež premyslením Derridovej dekonštrukcie a jeho politického myslenia pre ľavicové myslenie v súčasnej post-inštitucionálnej situácii. Aktuálne v rámci štipendia Fondu pre podporu umenia pripravuje rukopis kritických esejí Performing university / Konať univerzitu. Aj problém preložiť pojem „perform“ a šírku jeho významov ako prevádzkovať, byť výkonný, previesť na umenie, ale tiež splniť si záväzok či niesť zodpovednosť odkazujú k Read More

Adolf Portmann: člověk a jeho sebevyjádření (Filip Jaroš)

„Biologické dílo Adolfa Portmanna bylo v Čechách následkem kanonické interpretace Zdeňka Neubauera pochopeno především jako alternativní paradigma k (neo)darwinismu. Jako takové se dostalo do svízelné pozice, neboť v rámci věd o živém je Darwin těžko zpochybnitelnou autoritou. Vesvém příspěvku se pokusím ukázat, jak je možné zachovat originálnost Portmannova přístupu k živým bytostem, který umožňuje mj. estetické ocenění jejich vzhledu, aniž bychom se nutně pouštěli do sporů o správnou podobu evoluční teorie. Portmann se nám ukáže jako svého druhu reformovaný darwinista, který ve výkladu vzhledu živých tvorů postupuje převážně hermeneuticky. Jeho metoda se obzvláště hodí k výkladu člověka jako druhu, který je svou biologickou výbavou Read More

Neformálna diskusia: Spýtaj sa svojho filozofa!

Piatok / 21:00 V závere podujatia ponúkame návštevníkom možnosť zapojiť sa do verejnej neformálnej diskusie s organizačným tímom UNESCO Philosophy 2020, ktorý tvorí šesť filozofov špecializujúcich sa na rozličné oblasti filozofického myslenia (dejiny filozofie, systematická filozofia, etika, estetika). Diskusia je určená nielen tým, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o pozadí podujatia a o mieste filozofie vo verejnom myslení, no tiež tým, ktorým ostali akékoľvek nezodpovedané otázky, či tým, ktorí si chcú vyskúšať, ako prebieha slobodná filozofická diskusia na akúkoľvek tému v neformálnej atmosfére! Vy sa pýtate – my odpovedáme. Vy prezentujete – my počúvame. Tešíme sa na vás 🙂

Koncert: Zajida

Prvý festivalový deň sme uzavreli koncertom košickej „filozofickej“ formácie pod vedením Róberta Stojku. Formácia Zajida funguje v rôznych zvukových a presonálnych obmenách približne od roku 1997. Prináša zvuk rokov 70-tych zmiešaný s prvkami jazzu a psychedélie. Viac info na: https://www.facebook.com/zajida/

Spoetika

Čo je človek? Poézia! Druhý festivalový deň – a tak i celý festival UNESCO Philosophy 2020 – sme uzavreli vrcholne príjemným večerom sublimnej lyriky so Spoetikou. Spoetika je zoskupenie mladých ľudí z Trnavy (SpodNás), ktorí píšu a prezentujú autorskú poéziu v doprovode hudby. Viac info na: https://www.facebook.com/spodnas/ Srdečne odporúčame! 🙂

Na plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

„Zdá sa, že pod vplyvom nových digitálnych technológií a ďalších vedeckých možností sa náš súčasný svet stal dominantne svetom hyperestetiky. Ten sa zakladá na permanentnej invázii veľkého množstva intenzívnych podnetov do nášho vedomia. Otázkou však zostáva, čo to robí s človekom a jeho schopnosťou seba/reflexie – a to od rizika neustáleho stupňovania sily zážitkov až po znecitlivenie voči nim. Môže byť preto v dnešnej dobe práve umenie tým fenoménom, ktorý nám napomáha prinavrátiť sa k hlbšiemu, teda kontemplatívnemu chápaniu seba aj života? V našej prezentácii upozorníme na zásadný rozdiel medzi hyperestetickým a umeleckým zážitkom. Zároveň, prostredníctvom interpretácie konkrétnych umeleckých diel, Read More

Transgeneračná zodpovednosť: výzvy a výhovorky (Katarína M. Vadíková)

„Interaktívne stretnutie seba-konfrontácie v údolí dilem, kde sa transgeneračná zodpovednosť vybraných cieľových skupín stane sociálnou väzbou dialógu generácií o zachovaní dôstojnosti ľudstva ako celku. Cielenou prípravou terminologicko-metodologického aparátu sa umožní riešenie konkrétnych výziev a odhalenie výhovoriek z transgeneračnej zodpovednosti. Účastník získa prostriedok, ktorým si bude vedieť pomôcť pri riešení etických otázok, ktoré mu vo svedomí kladie súčasná situácia ohrozenia.“ Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. je slovenská morálna filozofka donedávna pôsobiaca na Katedre etiky a morálnej filozofie FF TU v Trnave. Vo svojom výskume sa orientuje najmä na otázky filozofickej axiológie a aretológie, zaoberá sa tiež filozofiou personalistického dialogizmu, edukačnou etikou Read More

Kognitívna veda ako snaha o vysvetlenie najkomplexnejšej entity v našom svete (Igor Farkaš)

Prednáška, dialóg a diskusia pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (MZV SR) a Katedry bioetiky UNESCO (PU v Prešove). Profesor Igor Farkaš, jeden z najvýznamnejších odborníkov v oblasti umelej inteligencie na Slovensku, poslucháčom priblížil podstatu úsilia kognitívnej vedy a otázky súvisiace s jej potenciálom vo vzťahu k vysvetleniu ľudskej mysle a modelovaniu inteligencie. Následný „dialóg vedy a filozofie“ s filozofkou Michaelou Petrufovou Joppovou otvára otázky kognitívnej filozofie a filozofie mysle, ako aj prepojenia predmetu kognitívnej vedy s filozofickými otázkami o človeku. prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. je vedúcim Katedry aplikovanej informatiky a koordinátorom Centra pre kognitívnu vedu FMFI UK v Read More

Konec člověka a možnosti zahrady (Vít Pokorný)

„Sympoiesis, dynamické a vzájemně udržitelné soužití různých organismů na planetě naráží na technésis, na procesy růstu a rozvoje technologické civilizace. Biodynamicky pojatá zahrada představuje možnost dobré sympoiesis, kdežto velkoplošný skleník je výrazem redukující technésis. S možností dobré formy zahrady zaniká také možnost kulturního soužití lidí se svým prostředím. Kulturní sympoiesis je nahrazována technologickým ovládnutím a podrobením krajiny a celkovým omezením možností budoucího života. Je potřeba hledat nové možnosti křížení obou typů procesů, obou druhů vývoje. Za tímto účelem je třeba přehodnotit vztah lidských kolektivů k prostředí, a tudíž myslet a vytvářet nové formy lidství. Přednáška je pokusem promyslet místo člověka Read More