Podstata človeka? Nepodstatná! (Lukáš Švihura)

“Otázku “Čo je človek?” možno filozoficky preformulovať na otázku “Aká je podstata človeka?”. Téma podstaty človeka sa tiahne ľudským myslením od počiatku filozofie a v 20. storočí toto myslenie vyústilo až do vzniku novej filozofickej disciplíny, filozofickej antropológie, pre ktorú je táto téma konštitutívna. Dokonca aj širšia populácia zvyčajne prijíma za samozrejmý predpoklad, že človek nejakou podstatou disponuje. Avšak keď sa niečo stáva samozrejmým, prestávame mať potrebu myslieť, zdôvodňovať a obhajovať. Impulz k mysleniu potom prináša len niečo, čo predstavuje rozpor s našimi samozrejmými predpokladmi. A to je aj úlohou mojej prednášky. Totiž na pozadí myslenia pragmatizmu prevrátiť odvekú filozofickú perspektívu a koncept podstaty človeka sproblematizovať tým, že si budem klásť takéto otázky: Je vôbec téma podstaty človeka relevantná? Nie je tento koncept nezmyselný, nežiadúci alebo dokonca nebezpečný? Potrebuje človek podstatu alebo je možné či vhodné uvažovať o ľudskej podstate ako o čomsi nepodstatnom? A napokon, nemohli by sme o človeku uvažovať ako o bytosti bez podstaty?”

Mgr. Lukáš Švihura, PhD. je filozof pôsobiaci ako odborný asistent na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Predmetmi jeho výskumného záujmu sú filozofia človeka a filozofická antropológia, filozofia hodnôt a morálky, filozofia umenia života a súčasný pragmatizmus. Špecializuje sa najmä v oblasti výskumu fenoménu estetizácie v súčasnej kultúre a filozofii a kontextov hodnotového a morálneho pluralizmu a liberalizmu.

Z publikácií: Od plurality indivíduí k pluralitnému indivíduu: variant estetiky existencie (2017), Musíš sa stať umeleckým dielom (2019), Umenie života a liberálna kultúra (2019).

1 thought on “Podstata človeka? Nepodstatná! (Lukáš Švihura)

Leave a Comment