Sociálne práva, ich kreovanie a presadzovanie ako rozširovanie ideí humanizmu (Eva Smolková)

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. je slovenská filozofka. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Oddelení výskumu normativity a ľudských práv Filozofického ústavu SAV v Bratislave. Výskumne sa orientuje na otázky environmentálnej filozofie, etiky a axiológie, podieľa sa na realizácii systematického skúmania environmentálnej filozofie a environmentálneho myslenia na Slovensku a systematizácii a typologizácii problémov bioetiky.

Z publikácií: Ekologický problém ako šanca (2006), Etika v zdravotníctve (2014), K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti (2019).

Leave a Comment