Právo na filozofiu a právo projektovať sa ako ľudské práva (Ivana Komanická)

Odkaz na článok D. Harveyho, ktorý dr. Komanická spomína vo svojej prednáške: https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions

Dr. Komanická sa vo svojom interdisciplinárnom výskume venuje kritike neoliberálnej transformácie kultúry a vzdelávania vedenej pod eufemizmami kreatívnej a vedomostnej spoločnosti, ktorú označuje za éru vynútenej kreativity. Zaoberá sa tiež premyslením Derridovej dekonštrukcie a jeho politického myslenia pre ľavicové myslenie v súčasnej post-inštitucionálnej situácii.

Aktuálne v rámci štipendia Fondu pre podporu umenia pripravuje rukopis kritických esejí Performing university / Konať univerzitu. Aj problém preložiť pojem “perform” a šírku jeho významov ako prevádzkovať, byť výkonný, previesť na umenie, ale tiež splniť si záväzok či niesť zodpovednosť odkazujú k šírke prístupov, ktoré využíva. Vychádza predovšetkým z konceptu J. Derridu a jeho Univerzity bez podmienok, podľa ktorej sa univerzita vynachádza vždy nanovo každým prednáškovým cyklom. Týmto performatívne reaguje na nútený odchod z univerzitného prostredia, ale tiež na ideológiu kreativity, v ktorej sú pojmy performativity a tvorivosti oslobodené od ich humanistickej a modernej tradície. Performativita je zadefinovaná ako “kultúra výsledkov”, potreba byť výkonný aj v úlohách kultúrnej politiky a ideológie európskeho projektu, ktorými sú dnes politika kreativity, t.j. inovácie kapitalizmu a obnovy dôveryhodnosti v demokraciu po finančnej kríze z roku 2008 a aktuálne aj po koronavírusovej kríze (alebo kríze kapitalizmu pohostinnosti).

Mgr. Ivana Komanická, PhD. je filozofka a teoretička umenia pôsobiaca na Oddelení sociálnej filozofie a filozofickej antropológie Filozofického ústavu SAV v Bratislave. Vo svojom výskume prepája teoretické filozofické pozadie so záujmom o súčasné umenie a kultúru, pričom sa zaoberá predovšetkým etickými otázkami vo vzťahu k zodpovednosti či politickej intervencii. V pedagogickej činnosti sa orientuje na fenomenologickú estetiku a kritickú teóriu, pôsobí tiež ako kurátorka súčasného umenia – za sebou má dve desiatky výstav. V rokoch 2010-2015 pôsobila ako redaktorka časopisu Romboid, od roku 2018 pôsobí ako redaktorka ľavicového kritického portálu Pole.

Z publikácií: Pre teba sa postavím proti sebe (2018), Kreatívny kapitalizmus: desaťročie skrytých triednych bojov (2019).

Leave a Comment