Peter Gurský

Mgr. Peter Gurský

Pôsobí ako interný doktorand na Inštitúte etiky a bioetiky FF PU v Prešove. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou ľudského statusu a hodnoty (predovšetkým) z hľadiska etiky sociálnych dôsledkov a medzi jeho výskumné záujmy patria tiež metaetika, etický egoizmus, filozofia afektivity F. Nietzscheho a filozoficko-politické kontexty slobody a spravodlivosti. Je tajomníkom Katedry bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove a od roku 2019 je spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Konanie v záujme seba - Max Stirner o egoizme (2021), Problém spravodlivosti v etickej reflexii (a etika sociálnych dôsledkov) (2020).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!