Peter Gurský

Mgr. Peter Gurský je interným doktorandom v odbore filozofia na Inštitúte etiky a bioetiky FF PU v Prešove.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou ľudského statusu a hodnoty a medzi jeho výskumné záujmy patria tiež metaetika, etický egoizmus, filozofia afektivity F. Nietzscheho a filozoficko-politické kontexty slobody a spravodlivosti.

Je členom Katedry bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove a od roku 2019 sa aktívne podieľa na organizácii filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.

Z publikácií: Problém spravodlivosti v etickej reflexii (a etika sociálnych dôsledkov) (2020), Konanie v záujme seba – Max Stirner o egoizme (2021).

Leave a Reply