Peter Gurský

etik, študent doktorandského štúdia

Pôsobí ako interný doktorand na Inštitúte etiky a bioetiky FF PU v Prešove. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou ľudského statusu a hodnoty a medzi jeho výskumné záujmy patria tiež metaetika, etický egoizmus, filozofia afektivity F. Nietzscheho a filozoficko-politické kontexty slobody a spravodlivosti. Je členom Katedry bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove a od roku 2019 sa aktívne podieľa na organizácii filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Problém spravodlivosti v etickej reflexii (a etika sociálnych dôsledkov) (2020), Konanie v záujme seba - Max Stirner o egoizme (2021).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!