Aby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

 

Jednou z charakteristík kríz a pohrôm je, že si vyžadujú odozvu – konanie, ktoré by utrpenie, deštrukciu a chaos uľahčili, či dokonca odstránili. Humanitarizmus má v sebe túto konotáciu “akcie” vnútorne vžitú a považuje ju za jeden zo svojich základných (etických) princípov. V rámci teoretickej etiky však tento vzťah morálneho úsudku, teda toho, čo hodnotíme ako dobré/správne, s morálnym konaním nie je jednoznačný. Do procesov etického rozhodovania a konania vstupuje mnoho, nie len objektívnych, faktorov. To však neznamená, že ich relevantnosť nie je potrebné za každých okolností racionálne zhodnocovať. Morálny charakter, morálny vývoj, kultúrny kontext, ale aj socio-politické a ekonomické faktory dokážu ovplyvniť naše odhodlanie naplniť náš morálny úsudok, a to nie len v čase krízy.

Aj preto musíme zmysluplne hovoriť o morálnej motivácii. Tá nie je len psychologickým faktorom, ktorý etika „akceptuje“ vo svojich teoretických dišputách, ale je relevantnou súčasťou procesu etického rozhodovania a konania. Morálna motivácia je skrátka naším odhodlaním spájať náš morálny úsudok s morálnym konaním.

Cieľom workshopu na Philosophy Day/Night 2021 bude preto vyzvať samých seba reflektovať naše morálne úsudky a mieru našej morálnej motivácie ich napĺňať, a to na škále každodennosti až ku kritickej absurdnosti (resp. každodennosti iných).

Mgr. Katarína Komenská, PhD.

je bioetička a výskumníčka, dlhoročná tajomníčka Katedry bioetiky UNESCO (FF PU v Prešove), aktuálne pôsobí v organizácii Člověk v tísni (Česká republika). Svoj odborný a výskumný záujem zameriava predovšetkým na otázky bioetiky, environmentálnej a sociálnej etiky; v súčasnosti patrí medzi primárne sféry jej výskumného záujmu tiež psychológia morálky, konkrétne problematika morálnej motivácie. Z publikácií: Bioetika ako systematická etika (2019), The Moral Motivation of Humanitarian Actors (2018), Etika vzťahu k zvieratám (2014).

3 thoughts on “Aby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

Leave a Comment