Právo klásť otázky. Na margo tragédie koronamatrixu (Július Fujak)

 

Príspevok v nadväznosti na iné autorove texty zaoberajúce sa tzv. koronakrízou od roku 2020 je zameraný najprv v konkrétnosti na niektoré problémy jej (ne)riešenia v rozmanitých oblastiach spoločenského života s nebývalo tragickými dopadmi.
Autor sa v nadväznosti na ne sa pýta, či procesy počas tejto svojho druhu „hybridnej vojny proti vlastnému obyvateľstvu“ nie sú prejavom závažných paradigmatických zmien našej spoločnosti vo všetkých jej hlavných osiach – právneho poriadku, politického usporiadania, ekonomického života a finančného sektora –, ktoré majú o. i. za následok degradáciu kultúry, vzdelávania a umenia v lokálnom i globálnom meradle. Zodpovedá náš súčasný jazyk ako médium istého spôsobu myslenia, ktorým sa snažíme pojmovo uchopiť a pomenovať podstatu týchto procesov, ešte vôbec “na nepoznanie” zmutovanej, transformovanej realite? V odkaze na myšlienky transgenderovej kulturologičky, filozofky médií McKenzie Wark, ako aj na názory o problematickej legitimite právneho rámca (neo)kapitalizmu (K. Pistorová, Ch. Menkes) sa tu pripomína náš oprávnený nárok a právo – popri iných našich základných, ústavných právach (a rovnosti nielen pred zákonom, ale i v dôstojnosti každého človeka) – klásť spochybňujúco parrhetické otázky, a to vo vzťahu k súčasnej tragédii koronamatrixu.

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

je skladateľ experimentálnej hudby a hudobník, hudobný estetik, organizátor nekonvenčných hudobných, umeleckých a vedeckých podujatí; pôsobí tiež ako vysokoškolský pedagóg na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou nezávislej kultúry, postmoderného umenia a kultúry a semiotikou hudby. Bol členom mnohých alternatívnych a experimentálnych zoskupení a jeho diskografia obsahuje vyše 20 titulov vydaných doma i v zahraničí. Z publikácií: Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku (2021), Emanácie hudobnej semiosféry (2018), Margonálie (2013).

3 thoughts on “Právo klásť otázky. Na margo tragédie koronamatrixu (Július Fujak)

Leave a Comment