Kategória: Textové semináre

Kríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

  Kríza kultúry je jednou z najskloňovanejších tém súčasnosti, ktorá nie je spätá iba s celkovou devalváciou hodnotového spektra subjektu, spôsobeného konzumom ako východiskovým princípom prístupu človeka ku svetu, ale tiež multikulturalizmom či globalizáciou, ktoré sú v súdobom filozoficko-etickom diskurze považované za hybné sily vytrácania kultúrnej identity človeka. Napriek tomu, že krízu kultúry definuje všeobecný skepticizmus, nemožno ju interpretovať iba negatívne ako situáciu, ktorá smeruje k degradácií axiologických systémov človeka, ale tiež ako príležitosť pre ich reinterpretovanie. Cieľom textového semináru bude na jednej strane definovať a špecifikovať, v čom spočíva súčasná kríza kultúry, no na druhej strane bude poukazovať na Read More

Celistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)

  Český filozof Ján Patočka raziac názor, že duševná kríza vzniká predovšetkým z túžby po jednote, neustále volal po potrebe celistvosti. Tento motív, ktorý je prítomný už v jeho habilitačnej práci s názvom Prirodzený svet ako filozofický problém naznačuje, že nadobúdanie celistvosti je možné len v subjektívnej činnosti. Táto celistvosť a jednota, ktorá stojí za akoukoľvek krízou, tu však preňho nie je jednotou vonkajších vecí, z ktorých sa skladá svet, ale dynamickou jednotou činností, ktoré vykonáva duch. V prednáške Duchovní člověk a intelektuál, ktorá vznikla v roku 1975 ako súčasť súkromných seminárov, sa nás filozof snaží naviesť k pomeriavaniu ľudských Read More