Na plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

“Zdá sa, že pod vplyvom nových digitálnych technológií a ďalších vedeckých možností sa náš súčasný svet stal dominantne svetom hyperestetiky. Ten sa zakladá na permanentnej invázii veľkého množstva intenzívnych podnetov do nášho vedomia. Otázkou však zostáva, čo to robí s človekom a jeho schopnosťou seba/reflexie – a to od rizika neustáleho stupňovania sily zážitkov až po znecitlivenie voči nim. Môže byť preto v dnešnej dobe práve umenie tým fenoménom, ktorý nám napomáha prinavrátiť sa k hlbšiemu, teda kontemplatívnemu chápaniu seba aj života? V našej prezentácii upozorníme na zásadný rozdiel medzi hyperestetickým a umeleckým zážitkom. Zároveň, prostredníctvom interpretácie konkrétnych umeleckých diel, poukážeme na to, ako umenie dokáže oživovať archetypálny a spirituálny rozmer nášho bytia.”

Odkaz na dielo The Raft: https://www.youtube.com/watch?v=sejLU9ndUdU

Súčasťou vstupu bol aj dodatok v spolupráci s dr. Lukášom Makkym s názvom Interpretačný dialóg o jednom kabáte (K filozofii človeka v tvorbe J. Kounellisa):

Dr. Pariláková (ÚLUK FF UKF Nitra) a Dr. Makky (IEUK FF PU Prešov) sa v rámci online priestoru festivalu pokúsili zrealizovať spoločný dialóg o dielach gréckeho umelca Jannisa Kounellisa, ktorý osobitým metaforickým spôsobom reflektuje otázku, kto je človek. Obaja účastníci v rozhovore premýšľajú nad formou a obsahom Kounellisových diel a ich bezprostredným pôsobením na diváka. Cieľom tohto dialogického experimentu bolo prinavrátiť sa k prvotnému dotyku s konkrétnym umeleckým dielom a demonštrovať, ako je umenie schopné v nás podnecovať rozličné ontologické otázky a úvahy.

Viac o dielach J. Kounellisa: http://www.artnet.com/artists/jannis-kounellis/

Mgr. Eva Pariláková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. V rámci svojho odborného zamerania sa venuje teórii interpretácie umeleckého (výtvarného a lyrického) diela, semiotike, antropologickej estetike so zameraním na archetypálne a kulturologické kontexty a spiritualite v súčasnom umení a kultúre. Metodologicky nadväzuje na tradíciu recepčnej a komunikačnej teórie umeleckého diela tzv. Nitrianskej školy.

Z publikácií: Pole, strom, kríž…a monitor. K problematike archetypálnych symbolov v súčasnej kultúre (2008), Medzi úvahou a úžasom. K poetike básnickej tvorby Erika Jakuba Grocha (2012), “Nakľaknutie prázdna” – Intímna spiritualita v tvorbe Rastislava Podhorského (2017).

Prednáška a dialóg sa uskutočnili pod záštitou Spoločnosti pre estetiku na Slovensku (SPES).

Leave a Comment