Nudiť sa alebo sa nenudiť? Načrtnutie možnosti pozitívnej percepcie fenoménu nudy (Daniela Kováčová)

Exkurz dejinami filozofie odkrýva nudu ako historicky podmienený fenomén, ktorý je v svojej súčasnej podobe spájaný s obdobím romantizmu. Na rozdiel od svojich predchodcov ako taedium vitae či acedia, je nuda privilégiom moderného subjektu ako reakcia na neukojiteľnosť jeho túžby po ozmyselnení reality. V prednáške primárne vychádzame z koncepcie M. Heideggera, ktorý rozvíja nudu ako naladenosť s potenciálom transverzie Dasein k autenticite. Je však Heideggerova koncepcia udržateľná? Alebo je skôr legitímne uvažovať o nude ako o motivačnom faktore, ako o skúsenosti podporujúcej našu kreativitu a schopnosť vnímať veci v ich inakosti? A má dnes ešte zmysel vôbec uvažovať o autenticite? Ak áno, súvisí s nudou? V rámci naznačenia možnosti kritickej reflexie Heideggerovej koncepcie sa zameriame i na výsledky výskumov neurovied, ktoré sa v čoraz väčšej miere stávajú relevantnou súčasťou filozofických skúmaní.

Kovacova Daniela
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica

je slovenská filozofka, pôsobí ako odborná asistentka na Katedre filozofie FF UMB v Banskej Bystrici. Svoj vedecký záujem orientuje na (ateistický) existencializmus a filozofiu existencie a fenomenológiu s dôrazom na otázky autenticity existencie, jej smrteľnosti, konečnosti a možnosti "spolubytia" s inými. Okrem toho sa zaujíma o feministické prístupy ku skúmaniu identity, etické aspekty vedeckého výskumu, naturalizovanú etiku a neuroetiku.

Z publikácií: Fenomenologické východiská výskumu nudy ako naladenosti (2021), Možnosť voľby dobrovoľnej smrti v dejinne filozofickom exkurze s dôrazom na jej ontologický rozmer v existenciálnej filozofii (2018), Odysseovo putovanie ako stvrdenie jeho pôvodnej voľby - Odysseus a Kalipsó optikou Sartrovho myslenia (2014).

Leave a Comment