Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Peter Gurský)

Cieľom textového seminára je oboznámenie verejnosti s novovydaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera. 

Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer.

Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto najznámejšieho žijúceho filozofa a jeho najvýznamnejších (a najkontroverznejších) myšlienok a názorov, ako aj priblíženie toho, čo obnáša práca na preklade filozofického textu.

Text na textový seminár (k dispozícii bude na mieste):

  • SINGER, P.: Oslobodenie zvierat, prekl. P. Gurský, J. Kalajtzidis. Bratislava: Hronka, 2022. 

Tvorbu prekladu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Seminárom bude sprevádzať jeden z prekladateľov textu:

kk
Mgr. Peter Gurský

je slovenský filozof, prekladateľ a hudobník, aktuálne študent doktorandského štúdia v odbore filozofia. Svoj vedecký záujem orientuje na etiku, metaetiku, filozofiu afektov a filozofiu F. Nietzscheho.

Z publikácií: On the safety and danger of ‘viral’ information from the perspective of the epistemological subject (2021), Konanie v záujme seba – Max Stirner o egoizme (2021), Problém spravodlivosti v etickej reflexii (2020).

Leave a Comment