Zygmunt Bauman: Tekuté časy. Život vo veku neistoty (Peter Olenič)

Cieľom seminára bude v úvode v krátkosti oboznámiť zúčastnených o dejinnom kontexte diela a skutočnostiach v súčasnom kultúrno-sociálnom prostredí, ktorých vážnosť Bauman ohodnotil ich explicitnou analýzou.
Následne sa zameriame predovšetkým na 1. (Liquid Modern Life and its Fears) a 5. kapitolu (Utopia in the Age of Uncertainty), v rámci ktorých je viacero rezolútnych vyjadrení Baumana o stave súčasnosti a jej vyhliadkach, ako aj témy vychádzajúce z a nadväzujúce na každodenný život „bežných“ ľudí.

Text na textový seminár (v preklade bude k dispozícii na mieste):

  • BAUMAN, Z.: Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity, 2007. 

Seminárom bude sprevádzať: 

Olenic Peter
Mgr. Peter Olenič
Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

aktuálne študent doktorandského štúdia v odbore dejiny filozofie na Katedre filozofie FF UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho výskumu sa zaoberá problematikou filozofie výchovy a vzdelania.

Leave a Comment