Veci skryté od založenia sveta: násilie a ekonómia obete podľa R. Girarda (Tatiana Chavalková Badurová)

René Girard, historik, literárny kritik a filosof spoločenských vied, stavia svoju teóriu kultúry – mechanizmus obetného baránka – na analýzach antropologických mýtov, gréckych tragédií, rituálov prírodných národov a dokonca i Biblie. Úlohou workshopu bude rozkľúčovať spojenie medzi metafyzikou a kultúrou na pozadí analýz násilia a náboženstva, resp. ukázať, akú úlohu hrá obeť pri (re)definícii určitej spoločnosti. Verní duchu filosofickej antropológie budeme analyzovať násilie ako kľúčový aspekt tvorby figúr ľudstva. Medzi sledované motívy patrí reciprocita, symetria, intersubjektivita, obeť a dar.

TCHB
Mgr. Tatiana Chavalková Badurová
Fakulta humanitních studií UK, Praha

je študentkou doktorandského štúdia v odbore Obecná antropologie na FHS UK v Prahe. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá súvislosťami daru a bytostnej transformácie, pričom čerpá z diel S. Kierkegaarda, J. Patočku, J. Derridu a z filozofie existencializmu. Venuje sa tiež popularizácii filozofie a humanitného myslenia a je zakladajúcou členkou Společnosti pro filosofickou antropologii.

Z publikácií: The spiritual essence of man and the world in the philosophy of Vladimír Hoppe (2021), Fantázia ako kľúčový moment existenciálnej transformácie (2019), Pátos dištancu ako cnosť, ktorá obdarováva. Deleuzovská interpretácia (2018).

Leave a Comment